Laissez Passer לסה פסה: עם כל ההבנה

יום חמישי, 13 בדצמבר 2012

עם כל ההבנה

בחודש ינואר סיפרנו, ששופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר, התיר לגרש מישראל ילד ישראלי עם אימו הפולניה. אתמול בחמש לפנות בוקר נעצרו האם ובנה לצורך גירושם. גם הפעם השופט דנציגר סרב להתערב.

הילד נולד בישראל בשנת 2005 לאזרחית פולין ולאזרח ישראלי. אין לו קשר עם אביו. הוא קיבל אזרחות ישראלית וגדל בישראל מאז לידתו. בחודש אוגוסט 2010 הגישה האם בקשה להקנות לה מעמד מכוח החלטת הממשלה הקובעת, שילדים שגדלו בישראל ללא מעמד – ועימם הוריהם חסרי המעמד – ירכשו רישיונות ישיבה בישראל, וזאת בשל החשש לעקירתם ולהגלייתם של הילדים על כורחם. בקשתה של האם נדחתה על הסף מן הטעם שלילד דווקא יש מעמד – הוא אזרח – וההליך מיועד למי שאין להם.

בית המשפט המחוזי דחה עתירה שהוגשה נגד ההחלטה, ושופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר, מיאן לתת צו שיאסור על גירושם של האם ושל בנה כל עוד מתברר ערעורם על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. סיכויי הערעור נמוכים, חיווה השופט דנציגר דעתו, משום שילד אזרח (להבדיל מילד שב"ח) אינו מקנה מעמד להוריו. החלטת הממשלה המקנה מעמד לילדים ולהוריהם, קבע השופט דנציגר, חלה על שוהים בלתי חוקיים, ולא על ילד אזרח ועל אימו השוהה שלא כחוק.

כאמור, אתמול לפנות בוקר הילד הישראלי ואימו נעצרו בביתם, ונלקחו לנתב"ג. השופט דנציגר לא ראה לשנות מן ההחלטה שנתן בחודש ינואר, "עם כל ההבנה לנסיבותיהם האישיות של המבקשים".