Laissez Passer לסה פסה: דין לעצמם

יום רביעי, 26 בדצמבר 2012

דין לעצמם

כל עורכי הדין המייצגים מבקשי מקלט או מהגרי עבודה המוחזקים במעצר מכירים את התופעה הזו: בית הדין לביקורת משמורת או בית המשפט המחוזי מחליטים על שחרורו של אדם, חרף התנגדותו של משרד הפנים. השחרור מעוכב לכמה ימים על מנת לאפשר למשרד הפנים לערער. השעה שנקבעה כשעה בה יפקע עיכוב הביצוע חולפת לה, משרד הפנים טרם הגיש ערעור, ועורך הדין עומד על כך שהעצורה או העצור ישוחררו.

אז נזכר משרד הפנים שהוא בעצם עמל על הגשת ערעור. העובדה שהמועד בו הוא אמור היה לשחרר את העצור חלף אינה מרגשת את משרד הפנים. העובדה שהוא מחזיק כעת אדם במעצר בלתי חוקי גם אינה מרגשת אותו. משרד הפנים, שמטיף שיש לנהוג ביד קשה בפורעי חוק שנכנסו לישראל ללא היתר או שוהים בה ללא היתר, הוא עצמו פורע חוק רצדיביסט, הכולא כליאת שווא אנשים שבית הדין לביקורת משמורת או בית המשפט המחוזי הורו על שחרורם עד שעה מסוימת. רק לאחר כמה שעות של מעצר בלתי חוקי, ולפעמים גם יום או יותר, הוא מגיש את ערעורו לבית המשפט המחוזי או העליון, ומבקש לעכב את השחרור.

לאחרונה דומה שבית המשפט העליון קץ בתופעה זו. מהחלטה שניתנה לפני מספר ימים על ידי השופטת דפנה ברק-ארז עולה, כי משרד הפנים נמנע משחרור אדם שבית המשפט המחוזי הורה לשחררו באותו היום עד השעה 14:00, והגיש בקשה לעכב את ביצוע השחרור רק לאחר השעה היעודה, תוך שהוא, ככל הנראה, מחזיק במעצר בלתי חוקי את אותו אדם וממתין שבית המשפט העליון יעלים במחי יד את המעצר הבלתי חוקי באמצעות הוצאת צו עיכוב ביצוע בדיעבד. השופטת ברק-ארז מסרבת לעשות כן, ומזכירה למשרד הפנים את המובן מאליו: "בקשה מסוג זה צריכה להיות מוגשת מבעוד מועד, בתאריך שקודם לתאריך בו פגה ההחלטה לעיכוב ביצוע. מכל מקום, ולכל הפחות, היא היתה צריכה להיות מוגשת קודם לשעה שבה פג עיכוב הביצוע."

בדומה, השופט אליקים רובינשטיין הורה לפני מספר חודשים לשחרר אדם, שלטעמו לא היה כל טעם אחר לשחררו, למעט החזקתו במעצר בלתי חוקי בין מועד פקיעת עיכוב הביצוע של בית המשפט המחוזי למועד הגשת ערעור לבית המשפט העליון: "מנגד, אין דעתנו נוחה – לשון המעטה – מכך שהמשיב לא שוחרר אתמול ב-14:00, בתום 24 שעות שקצב בית המשפט קמא, שעה שלא היתה בידי הרשויות אסמכתא להחזיק בו. כל רשות מצווה לקיים צוים שיפוטיים, ואין הדבר אופציונלי. בעניין זה ראוי כי הפרקליטות ומשרד הפנים יערכו בירור להפקת לקחים ולהנחיה."

הפרקליטות ומשרד הפנים טרם הפיקו לקחים ומוסיפים לעשות דין לעצמם ביחס לשחרור ממעצר לאחר תום עיכוב הביצוע.