Laissez Passer לסה פסה: גם הערב: דוקודרמה

יום ראשון, 7 באפריל 2013

גם הערב: דוקודרמה

והערב, כבשנה שבעברה, דוקודרמה.

יחידת הטיפול במבקשי מקלט של רשות האוכלוסין וההגירה דחתה את בקשת המקלט של יאנוש קורצ'אק בקובעה: "אינו אמין. מחזיק במסמכים ולפיהם שמו הוא הנריק גולדשמיט."