Laissez Passer לסה פסה: ישוחרר עבד אלרחמאן אלעטארי!

יום רביעי, 18 במרץ 2009

ישוחרר עבד אלרחמאן אלעטארי!

בחודש נובמבר 2007, והבלוג עודו בחיתוליו, כתבתי על פסק דין חמור ומדאיג, שנתן השופט עודד מודריק מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב בעניינו של עבד אלרחמאן אלעטארי. תקציר: אלעטארי נכנס לישראל דרך הגבול עם מצרים בחודש מרץ 2005. הוא נעצר עם כניסתו, והועמד לדין בגין הסתננות. נגזרו עליו שלושה חודשי מאסר. מאז סיים לרצות את עונשו הוא מוחזק במעצר ("משמורת") לצורך גירושו מישראל. הוא ביקש הכרה כפליט, ואולם בקשתו נדחתה. ישראל סרבה להקנות לו מעמד משום שהוא נתין של מדינת אויב. נציבות הפליטים של האו"ם הכירה בו כ"Sur Place", כלומר מי שאסור להחזירו למדינתו, משום ששם הוא עלול למצוא את מותו בגין בואו לישראל. הנציבות טענה שהיא מחפשת עבורו מדינה שתקלוט אותו, אף שהסיכוי לכך נמוך מאוד. בינתיים הוחזק במעצר.

השופט מודריק אישר את המשך החזקתו של אלעטארי במעצר למשך שישה חודשים נוספים כדי להעביר את המסר "ששהות מסתננים למדינה לא תכפה על המדינה". זו הפעם הראשונה, כתבתי לאחר מתן פסק הדין, שבית משפט התיר להחזיק אדם במעצר, שנועד להבטיח רק את גירושו הוא, לצורך הרתעת אחרים. עם זאת, השופט מודריק קבע, שמעצרו של אלעטארי מעבר לשישה חודשים נוספים "יהיה מותנה רק בכך שקיימים טעמים ביטחוניים או סיכונים ברורים אחרים לשלום הציבור הנובעים משחרורו".

כמעט שנה וחצי מאז, ואלעטארי עודנו עצור. בקרוב ימלאו למעצרו ארבע שנים. הטעם לכך הוא סירובו למסור פרטים על שארע אותו בסעודיה. משום כך, נציבות הפליטים של האו"ם אינה מבקשת את שחרורו. הנציבות טוענת, שללא בירור עילת הפליטות שלו בגין קורותיו בסעודיה, היא אינה מצליחה "למכור" אותו למדינות אחרות. בית הדין לביקורת משמורת קבע, ש"חוסר שיתוף הפעולה" הוא טעם חדש, שלא עמד בפני השופט מודריק, ולכן לא יורה על שחרורו. גם השופטת שרה גדות דחתה היום את ערעורו, והורתה שיוותר במעצר.

ריבון העולמים, מדוע לא יניחו לאיש האומלל הזה? הרי לא קיימים טעמים ביטחוניים להמשך מעצרו. הרי ידוע שהסיכוי שמדינה אחרת תקלוט אותו הוא קלוש. הרי הוחלט שאסור להחזירו למדינתו, כיוון שהוא צפוי שם לעונש מוות רק משום בואו לישראל. הרי זו לבדה עילת הפליטות, וממש לא משנה מה עבר עליו בסעודיה. ישוחרר ומיד!