Laissez Passer לסה פסה: שני קולות

יום ראשון, 21 ביוני 2009

שני קולות

בראיון שקיימה נורית וורגפט עם יעקב גנות, מנהל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, שפורסם שלשום ב"הארץ", גנות שב ומכר את מרכולתו המשומשת בכל הנוגע למבקשי מקלט בישראל. כולם בעצם מהגרים כלכליים, כך גנות, ולא מבקשי מקלט. "בבדיקות שלנו, בגדול, 99.9 אחוז מהם הם מהגרי עבודה. הם לא מבקשי מקלט, אין להם שום סיכון", אומר גנות למראיינת. כפי שכבר כתבנו כאן, אף על פי שהמדינה לא קיימה הליכים לבחינת טענותיו של מבקש מקלט אריתראי או סודני אחד בשנים האחרונות, היא אינה מתביישת להציג בעיתונות ובבתי המשפט את הטענה נטולת היסוד, לפיה התקיימו "בדיקות", שמהן עולה שבעצם כמעט אין בישראל מבקשי מקלט, אלא מהגרים כלכליים בלבד.

יומיים בלבד לפני פרסום הראיון עם יעקב גנות פרסמה נציבות האו"ם לפליטים את הדו"ח הסטטיסטי השנתי שלה, המסכם את המידע הקיים ביחס לשנת 2008. הנתונים בדו"ח מבוססים, בין היתר, על מידע שרשויותיהן של המדינות, שאליהן מתייחס הדו"ח, מסרו לנציבות. מדינת ישראל, כפי שעולה מן ההשוואה בין דבריו של גנות והמידע המוצג על ידי פרקליטות המדינה בבתי המשפט לבין הנתונים שהתפרסמו בדו"ח הסטטיסטי, מזמרת בשני קולות. האחד מופנה כלפי הציבור הישראלי ומערכת המשפט בישראל, והשני כלפי הנציבות והקהילה הבינלאומית.

לפי הנתונים שפרסמה הנציבות, בתום שנת 2008 נמצאו בישראל קרוב ל-15 אלף איש, שהנציבות מחלקת למספר קטגוריות. הקטגוריה העיקרית היא קטגוריית הפליטים והאנשים המצויים ב"מצבים דמויי פליטות" (refugee like situations), המונה 9,137 איש, כלומר יותר ממחצית האוכלוסיה הרלוונטית (טבלה 1 לדו"ח הסטטיסטי). אנשים במצבים דמויי-פליטות, מסבירה הנציבות בדו"ח הסטטיסטי, הם אנשים הנמצאים מחוץ למדינת מוצאם והחשופים לסיכונים דומים לאלה של פליטים, אך מסיבות פרקטיות או אחרות שאלת מעמדם כפליטים לא נבחנה (persons who are outside their country or territory of origin and who face protection risks similar to those of refugees, but for whom refugee status has, for practical or other reasons, not been ascertained, בלשון הנציבות בדו"ח הסטטיסטי שפרסמה). בתוך הקטגוריה הזו, מוסיף הדו"ח הסטטיסטי, 8,426 איש הוכרו כפליטים על בסיס קבוצתי (טבלה 3). עוד עולה מן הדו"ח, כי 90.4% ממבקשי המקלט האריתראים והסודנים בישראל הם אכן פליטים (טבלה 10). נוסף על כך, לפי הנתונים שפורסמו, 4,631 איש הם מבקשי מקלט שטרם נסתיימה בדיקת טענותיהם (טבלה 1).

אלה הם הנתונים האמיתיים, הנתונים שישראל הרשמית מציגה כלפי חוץ באמצעות נציבות האו"ם לפליטים. אבל כלפי פנים, כדברי גנות, "בבדיקות שלנו, בגדול, 99.9 אחוז מהם הם מהגרי עבודה. הם לא מבקשי מקלט, אין להם שום סיכון". כפי שכבר כתבנו, מדינת ישראל מוסיפה להלעיט את בתי המשפט (ואת הציבור) במידע מטעה, הן בכל הנוגע לאופי תופעת מבקשי המקלט בישראל ולהיקפה והן בכל הנוגע לתוצאותיו הפטליות של גירוש מבקשי מקלט מישראל למצרים במסגרת "נוהל החזרה חמה". עד כה לא נרשמה בנציבות האו"ם לפליטים התרגשות מיוחדת מן העניין. הנציבות מתעקשת לשתוק שתיקה רועמת ומסרבת להבהיר לבתי המשפט את המשמעות המשפטית של פעולות מדינת ישראל.